RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

W dniach od 25.03.2015 r. – 31.03.2015 r. w naszej szkole została przeprowadzona  przez zespół wizytatorów Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania we Włocławku - p. Beatę Stachowiak i p. Andrzeja Gralaka -  ewaluacja zewnętrzna wybranych aspektów pracy szkoły. Ewaluacja problemowa polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji pozyskiwanych od uczniów, nauczycieli, rodziców i partnerów szkoły na temat funkcjonowania szkoły w następujących obszarach:

 

  1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
  3. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.   

 

Ze sporządzonego na podstawie zebranych danych raportu wynika, że w badanych obszarach szkoła osiąga wysoki poziom spełniania wymagań (poziom B).